Barnet i centrum

Maria Montessori hade en djup respekt för barnet och såg på utbildning som en hjälp till själva livet och framtiden.

Den förberedda miljön

En mycket viktig del i montessoripedagogiken är att miljön är inbjudande och tilltalande för att väcka barnens nyfikenhet, intresse och lust att lära. Den förberedda miljön ska bjuda in till aktiviteter av olika slag, där barnen tränar alla sinnen, och som stimulerar till rörelse, koordination och kreativitet.

Pedagogen förbereder miljön så att barnen kan vara fria att arbeta självständigt samtidigt som den ska svara mot deras behov. Ordning och struktur i miljön är en viktig förutsättning och utgör en nödvändig ram för den frihet som finns. En ram som också skapar trygghet. Montessori kallade därför klassrumsmiljön för den "förberedda miljön"; en miljö som kräver noggrann förberedelse.

Montessorimaterialet

Montessorimaterialet är ett hjälpmedel som ska stimulera barnens sinnen och främja utvecklingen. Materialets uppbyggnad går från det konkreta till det abstrakta och är självrättande.

» Våra behörigheter

Frihet under ansvar

I montessoripedagogiken går begreppen frihet och ansvar hand i hand. Barnets frihet ökar i takt med mognad och förmåga att ta ansvar. Skolan ska också vara en plats där man känner sig trygg i att få lära av sina misstag.

På en montessoriskola är den sociala träningen en viktig förutsättning.

Individualisering - samarbete

Individualisering är inte samma sak som individuellt arbete. Individualisering innebär att barnet arbetar efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt. På Montessoriskolan Malmen förekommer både individuellt arbete och arbete i grupp. Barnen har många tillfällen för social interaktion och detta är också något som eftersträvas i hela verksamheten, t ex genom pedagogiskt drama eller arbeten där olika årskurser arbetar tillsammans.

Hjälp till självhjälp - självförtroende

Maria Montessori betonade vikten av att hjälpa barnet i dess strävan efter självständighet. Det är den naturliga fortsättningen på frihetsbegreppet. För Maria Montessori var dessa två begrepp avgörande för barnens utveckling; det är ur friheten som självständigheten utvecklas, den självständighet som sedan ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning.

Hon menade att det sker då barnet får hjälp att klara av saker och ting själv. Två tydliga exempel på hur detta successiva lärande ökar friheten och därmed självständigheten, är konsten att gå och konsten att tala.

Konkretion - motorik

Motorikens betydelse för barns utveckling är idag en självklarhet, grundad på forskning. Kroppen och intellektet är varandras förutsättningar och rörelse är en av grundstenarna till inlärning. Det är i rörelse som barnet utforskar omvärlden, samtidigt som det tränar motorik och koordination och uttrycker sin personlighet.

Det är mot bakgrund av denna kunskap - om hur barnet använder sin kropp och rörelser för sin inlärning - som skapat de konkreta och sinnestränande material som ingår i montessoripedagogiken.

Helheten - fredstanken

Maria Montessori ville att alla barn skulle utveckla en förmåga att se hur allt hänger ihop, att se sammanhang i sin omvärld och utveckla en förståelse för helhetens betydelse och fredens nödvändighet.

En av grunderna i Maria Montessoris tankar om tillvaron uttrycks i följande citat:

  • Allt har en särskild avsikt.
  • Alla har en särskild uppgift.
  • Alla har ett särskilt ansvar.
  • Alla delar hör ihop och bildar en helhet.
  • Hela världen i gemenskap.
  • Fred på jorden.